top of page
ค้นหา
 • รูปภาพนักเขียนCS Team

การหาจุดคุ้มทุน สำคัญขนาดไหน

อัปเดตเมื่อ 24 พ.ย. 2566

การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน (Break-even analysis) เป็นกระบวนการทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจทุกชนิดจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ เพื่อใช้หาปริมาณการขายหรือบริการที่จำเป็นในการประเมินธุรกิจให้ครอบคลุมส่วนของทุนและทำให้กำไรเป็นศูนย์ คือจุดที่รายรับเท่ากับรายจ่าย ไม่ได้ทำกำไรและไม่ได้เสียทุน

การทราบจุดคุ้มทุนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนอย่างเราๆ ทราบว่าต้องขายหรือบริการอะไร ในปริมาณเท่าใด เพื่อทำกำไรหรือป้องกันการขาดทุนขั้นตอนพื้นฐานในการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน:

 • รวบรวมข้อมูลทางการเงิน:

 1. รายรับ: ประกอบด้วยรายได้ทั้งหมดจากการขายหรือบริการ

 2. รายจ่าย: ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในการผลิต, เครื่องมือ-เครื่องจักร, ค่าจ้างแรง, ค่าเช่า, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 • การหาต้นทุนตั้งแต่ต้นทุนคงที่ถึงต้นทุนรวม:

 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs): ค่าใช้จ่ายที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตหรือการบริการ เช่น ค่าเช่าโรงงาน, เงินเดือนพนักงานที่มีสัญญา, ค่าเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์

 2. ต้นทุนแปรผัน (Variable Costs): ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตหรือการบริการ เช่น ค่าวัสดุ, ค่าจ้างแรงผลิต, และค่าน้ำมัน

 • คำนวณจุดคุ้มทุน:

 1. สูตร : จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่ / (ราคาขายต่อหน่วย−ต้นทุนแปรผัน)

 2. จุดคุ้มทุนจะบอกว่าต้องขายหรือบริการเท่าใดเพื่อไม่ขาดทุน

 • การวิเคราะห์ผล:

 1. ถ้าปริมาณการขายมากกว่าจุดคุ้มทุน ธุรกิจจะทำกำไร

 2. ถ้าปริมาณการขายน้อยกว่าจุดคุ้มทุน ธุรกิจจะขาดทุน


ดังนั้น การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน จะช่วยให้ธุรกิจหรือโครงการของท่าน ทราบถึงความเสี่ยงและปรับปรุงกลยุทธ์ขายหรือบริการได้ตามสถานการณ์ทางธุรกิจ

นอกจากนี้ การประเมินและวิเคราะห์โครงการด้วยการหาที่ปรึกษาที่ดี เป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยให้ท่านลดอัตราความเสี่ยงในการทำธุรกิจไปในตัว ช่วยให้ทราบอัตราผลตอบแทนที่ถูกต้อง ชัดเจน ไม่มโน และไม่เข้าข้างตัวเอง ทำให้ธุรกิจของท่าน ก้าวและเติบโตไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

หากท่านต้องการขอคำปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

CS Team (Consult)

Tel. 092-545-5588

ทุกโครงการของท่านคือความสำเร็จของเรา

ดู 434 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page