top of page

-: นโยบายเงื่อนไขการรับประกันสินค้าและการบริการ ::

 การรับประกันนี้มีผลเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

   

1. กรณีสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องเชื่อมและเครื่องตัดโลหะ สินค้ารับประกัน 1 ปี บริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่เฉพาะตัวเครื่อง สำหรับความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตจากโรงงานและเกิดจากการใช้งานในสภาพที่ถูกต้อง ตามหนังสือคู่มือการใช้งานภายในระยะเวลาประกันที่กำหนด 

2. การประกันไม่ครอบคลุมเงื่อนไขดังต่อไปนี้

          2.1 บัตรประกันมีรอยแก้ไขส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือไม่นำมาแสดงในการนำเครื่องมาซ่อม

          2.2 จงใจทำเครื่องเสียหาย อุบัติเหตุเนื่องจากประมาทเลินเล่อ ความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ

          2.3 เครื่องผ่านการซ่อมจากที่อื่น หรือถูกดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อกำหนดจากโรงงาน หรือเครื่องเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการใช้งาน ซึ่งมิได้เป้นไปตามคู่มือแนะนำการใช้

          2.4 ภายนอกเป็นรอย สีถลอก บุบ หัก หรือลักษณะผิดปกติอื่่นๆ อันเรื่องมาจากการขนส่ง

          2.5 การเสียเรื่องจากเหตุอื่นๆ การเสื่อมหรือสึกหรอจากการใช้งานปกติอันไม่ได้เกิดจากเทคนคิการผลิตหรือคุณภาพอะไหล่ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าเห็นสมควรยกเว้นการประกัน

3. การประกันไม่รวมถึงพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่

     

4. โปรดเก็บรักษาบัตรประกันไว้กับผู้ซื้อ เมื่อต้องการรับบริการ โปรดนำบัตรประกันนี้ พร้อมใบเสร็จ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า ข้อมูลการชำรุดเสียหาย-อาการเสีย แนบมากับสินค้า มาแสดงทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

5. หากสินค้ามีปัญหาในระยะรับประกัน กรุณาจัดส่งสินค้ามายังศูนย์บริการตามที่อยู่ด้านล่าง

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ามาที่ศูนย์บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทุกกรณี

7. สินค้าทุกชนิด ไม่ได้รับประกันความพึงพอใจ จะไม่มีการรับคืนหากซื้อสินค้าผิด หรือซื้อไปแล้วไม่พึงพอใจ จะไม่สามารถคืนได้ทกกรณี และมีการรับประกันคุณภาพสินค้าในบางชิ้นที่ระบุไว้ตามระยะเวลาที่ชัดเจน และในสินค้าตัวที่ไม่ได้ระบุจะรับประกันการส่งมอบ  หากท่านได้รับสินค้าและตรวจพบความผิดปกติหรือเสียหาย กรุณาแจ้งบริษัทเพื่อแก้ไขโดยทันที ที่ฝ่ายประสานงานลูกค้า โทร.092-545-5588,062-525-2519 แต่หากเสียหายหลังจากได้รับและผ่านการใช้งานแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในทันที่ที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อดูแลและให้ข้อมูล รายละเอียด รุ่น ขนาด ของสินค้าอย่างชัดเจน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าก่อนยืนยันการสั่งซื้อทุกครั้ง หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อได้ที่ ฝ่ายประสานงานขาย 089-206-0299 (ในเวลาทำการ) 

8. กรณีสินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหายจากโรงงานหรือบริษัทฯจัดส่งสินค้าผิด บริษัทยินดีรับเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า  (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าที่บริษัทกำหนด) 

          เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า สินค้าต้องอยู่ในสภาพเบื้องต้น คือ

          - สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ครบถ้วน   

          - สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหาย จากการใช้งานของผู้ซื้อ

          - บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์

          - อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดีและไม่ถูกแกะใช้

          - มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน

          - มีบัตรประกันสินค้า (สินค้าประเภทเครื่อง)
          - ต้องไม่มีข้อมูลในหน่วยความจำของสินค้า (เช่น เครื่องเชื่อมระบบ Synergic)

 

9. การรับประกันหลังครบ 7 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า 

    หลังจากครบ 7  วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถเปลี่ยนหรือส่งซ่อมสินค้ากับผู้ผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่กำหนดไว้สำหรับสินค้านั้นๆ สำหรับรายละเอียดการรับประกันสินค้าแต่ละประเภท ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือตรวจสอบจากเอกสารใบรับประกันที่มากับสินค้า หรือติดต่อกับศูนย์บริการของผู้ผลิตสินค้านั้นๆ

นโยบายการคืนสินค้า

1.เงื่อนไขการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

   - ทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยน/คืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า บริษัทฯจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 7 วันนับจากได้รับแจ้ง

2.เงื่อนไขการยกเลิก-คืนสินค้าและขอคืนเงินค่าสินค้า

รายการที่สั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น 

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า หรือ บริษัทฯนำส่งสินค้าล่าช้าเกิน 14 วัน โดยหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 14 วัน ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าและขอคืนเงินได้เต็มจำนวน (ยกเว้นสินค้าสั่งผลิตหรือสั่งนำเข้า by order บริษัทฯจะแจ้งกำหนดระยะเวลาการส่งสินค้าให้ท่านทราบก่อนการสั่งซื้อและไม่สามารถยกเลิกในภายหลังได้)

  • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ ตามคำสั่งซื้อ- สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย

  • ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

วิธีการขอคืนเงินค่าสินค้า

- บริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 5-7 วันทำการ หลังจากได้รับการยืนยันยกเลิกคำสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินมาที่ Email: sales@craftskill.co หรือ ID Line: @craftskill

- กรุณาส่งเอกสารหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน และหลังจากนั้นบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** หมายเหตุ **

เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินค่าสินค้าคืน

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นบัญชีนิติบุคคล) พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า  (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน มิฉะนั้น จะทำการโอนเงินคืนไม่ได้ทุกกรณี)

 

 

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ในหน้า ติดต่อเรา


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา

หากมีความผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใด บริษัทฯต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

bottom of page